logo

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

1. บทนำ

บริษัท เอ เอ็ม เอส โลจิสติกส์ จำกัด ผู้จัดทำ "ระบบเอไอโลจิสติกส์" ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "PDPA" (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของเราถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน "ระบบเอไอโลจิสติกส์" เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว เรามีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ประกอบด้วย
  1. ข้อมูลการสมัครใช้งานระบบ เช่น อีเมล, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
  2. ข้อมูลการใช้งานระบบ อาทิ
  3. ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

3.ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของเราแล้ว ถือว่าท่านยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น เราขอรับรองว่า จะ ไม่ นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนพนักงานของผู้ใช้บริการ ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์ กับผู้ใช้บริการ หรือ เผยแพร่-ขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน หรือในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเพียงเพื่อประโยชน์ทางสถิติในการพัฒนาระบบ, เพื่อระบุตัวตนของท่าน, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ, เพื่อพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์, เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ, เพื่อส่งเสริมการตลาด, เพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดจนแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ, เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือ เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการเท่านั้น

4. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

  1. ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน, ข้อมูลงานทางด้านโลจิสติกส์ หรือ ข้อมูลทางด้านบัญชี เป็นต้น
  2. เรามีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก ไวรัส หรือ การโจรกรรม ทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  3. เรามีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติแบบรายวัน (Auto Backup) เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดเดาได้
  4. เรามีนโยบายจำกัดจำนวน พนักงานของเราที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาทิ โปรแกรมเมอร์ส่วนของฐานข้อมูล ซึ่งได้ระบุในสัญญาฉบับนี้แล้ว ตามข้อ 3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึงฐานข้อมูล หากมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านและพนักงานของท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บรหัสผ่านของท่าน (รวมถึงพนักงานของท่าน) ไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบในทันทีที่พบหรือทราบว่ามีการใช้ รหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

6. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่เรา ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้เรา จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกให้ทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราด้วยตัวท่านเอง เราจะไม่มีความรับผิดใดๆต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

7.การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Sever, Hosting และ Cloud

เราใช้บริการ Sever, Hosting และ Cloud จากผู้ให้บริการที่เป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการเรา ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Sever, Hosting และCloud ซึ่งอาจจัดเก็บได้จากทั้งในและต่างประเทศ

8. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ (และระบบเอไอโลจิสติกส์) ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ (และระบบเอไอโลจิสติกส์) รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบ และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ (และระบบเอไอโลจิสติกส์) ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ และ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564